АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 2. ОУ
 

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ УЧИЛИЩЕТО
 

Приемане на ученици в  V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием
Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ УЧИЛИЩЕ, ИЗВЪРШВАЩО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Наименование на административната услуга
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

-    Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
-    Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
Директорът на училището/детската градина

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи
За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя
Услугата не се предоставя по електронен път

6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
Безсрочен

7. Такси или цени
Не се дължат

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата
Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
vtoro_ou_berk@abv.bg

11. Начини на получаване на резултата от услугата
Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице 

ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС  В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

1. Наименование на административната услуга
Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт
Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
Директор на училището

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи
Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в първи клас по образец на училището.
Когато населеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.
В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.
При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:
- първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
- втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
- трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
- четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.
За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес.
Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат децата от първа група.
Когато с броя на децата в определена група по се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:
- дете с трайни увреждания над 50 %;
- дете с един или двама починали родители;
- други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
- деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
- дете от семейство с повече от две деца;
- други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.
Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по  постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

5. Начини на заявяване на услугата
Лично от родителя

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път
http://2ou-berk.com

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
Безсрочно

8. Такси или цени
Не се дължат такси

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
Общинска администрация
Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката

10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата
Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК

11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
vtoro_ou_berk@abv.bg

12. Начини на получаване на резултата от услугата
Лично от родителя

Образци на документи за записване:
Заявление за записване в 1. клас
Декларация за информирано съгласие


 

ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В  V КЛАС ПО УЧИЛИЩЕН ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА

1. Наименование на административната услуга
Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт
Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 2, чл. 147, чл. 148, чл. 149

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
Директор на училището

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи
За приемане на ученици в пети клас могат да кандидатстват ученици, завършили успешно четвърти клас. Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в  пети клас по образец изготвен от училището.
Приемането на ученици в пети клас в съответното училище се осъществява от училищна комисия, определена от директора на училището.  
Училищната комисията съобразно спецификите на образователния процес  разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места, като времето на подаване на заявлението не е критерий.
Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

5. Начини на заявяване на услугата
На място

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя
http://2ou-berk.com

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
За съответната учебна година

8. Такси или цени.
Не се дължат такси

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката

10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата
Отказът за записване се обжалва по реда на АПК

11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
vtoro_ou_berk@abv.bg

12. Начини на получаване на резултата от услугата
Лично или чрез пълномощник

Образци на документи за записване:
Заявление за записване във 2.-7. клас
Декларация за информирано съгласие


 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

1. Наименование на административната услуга
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт
Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147 и чл. 148.

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
Директор на училището

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи
Родителите/настойниците и/или ученика подават  писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище.
До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/настойника и/или ученика желание.
До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план .
Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.
Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

5. Начини на заявяване на услугата
Родителите/настойниците и/или ученика подават  писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище лично или по пощата - в сканиран вид с подпис.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път
http://2ou-berk.com

7. Такси или цени
Не се дължат такси

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата
Отказът за записване се обжалва по реда на АПК

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
vtoro_ou_berk@abv.bg

11. Начини на получаване на резултата от услугата
Лично или чрез пълномощник

Образци на документи:
Заявление за преместване


 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП ИЛИ ОСНОВНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

1. Наименование на административната услуга
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт
-    Закон за предучилищното и училищното образование;
-    Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ( от чл.123 до чл.128 вкл.)

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
Директор на училището

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи
За валидиране на компетентности се подава заявление до директора на училището, към което се прилага документ за завършен предходен клас или етап. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице на място в сградата на училището. Удостоверение се издава на всички лица, доказали компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, начален, прогимназиален или основна степен на образование и има удостоверителен характер

5. Начини на заявяване на услугата
Заявление за валидиране на компетентности по образец (може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището, както и да бъде получено на място) и коректно попълнено с точно вписани данни се подава на място в училището

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя
Не се предоставя по електронен път

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
Безсрочен

8. Такси или цени.
Такси за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене се събират съгласно чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката

10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата
Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд

11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
vtoro_ou_berk@abv.bg

12. Начини на получаване на резултата от услугата
Лично/от родителя/настойника на ученика/

Образци на документи:
Заявление за валидиране на компетентности


 

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ I ДО VI В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА

1. Наименование на административната услуга
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 109, ал. 4)

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
Директор на училището

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи
Желаещите признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование по документи, издадени от училища на чужди държави, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
При признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI включително директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:
1. продължителността на обучението;
2. вида на училището, в което е проведено обучението;
3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);
4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.
Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите

5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга
Заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката

6. Начини на заявяване на услугата
Заявлението заедно с документите за завършен период или клас за класовете от I до VI включително се подават в училището

7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път
Не се предоставя по електронен път

8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
Безсрочен

9. Такси или цени.
Не се дължат

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката

11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата
Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
vtoro_ou_berk@abv.bg

13. Начини на получаване на резултата от услугата
Лично/от родителя/настойника на ученика/ 

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА

1. Наименование на административната услуга
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт
чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
Директор на училището

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време
Администрация на съответната институция:
гр.Берковица, ул. Еделвайс-1,
vtoro_ou_berk@abv.bg,  телефон: 0953/88027

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи
Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.
Документи: заявление, документ за промяна на имената (ако е приложимо)
Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:
– Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.
– Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на  Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.
– Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.
– След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.

6. Начини на заявяване на услугата
Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник

7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път
Услугата не се предоставя по електронен път

8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
Безсрочен

9. Такси или цени
Не се дължат

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
Регионално управление на образованието – за детски градини, училища и професионалните колежи

11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата
Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
vtoro_ou_berk@abv.bg

13. Начини на получаване на резултата от услугата
Готовите дубликати се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис

Образци на документи:
Заявление за издаване на дубликат


 

Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1, 
e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg, тел: 0953/ 88027
All rights reserved 2. OU "HRISTO SMIRNENSKI" - BERKOVITSA
Design - U. Ivanov & V. Asenova